กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 0.00 01/01/2567 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
32 สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 0.00 02/02/2567 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
33 รายงานผลการสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 0.00 01/02/2567 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 0.00 01/02/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
35 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 0.00 01/02/2567 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 0.00 01/02/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
37 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 0.00 01/02/2567 - แขวงทางหลวงนครพนม
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ 0.00 01/02/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2567 0.00 01/02/2567 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 0.00 01/02/2567 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 0.00 31/01/2567 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 (งานเงินทุนฯ) 0.00 31/01/2567 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 (เงินนอกงบประมาณ) 0.00 31/01/2567 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 0.00 31/01/2567 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 0.00 31/01/2567 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,873 รายการ