กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 0.00 28/12/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
107 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 28/12/2566 - แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
108 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 0.00 28/12/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค. 66 กองการเจ้าหน้าที่
109 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 28/12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
110 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 0.00 28/12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
111 ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ธันวาคม 2566 0.00 26/12/2566 สำนักงานตรวจสอบภายใน
112 ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 01/12/2566 สำนักงานตรวจสอบภายใน
113 ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ตุลาคม 2566 0.00 01/11/2566 สำนักงานตรวจสอบภายใน
114 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (พฤศจิกายน 2566) 0.00 01/12/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พ.ย.66(เงินบูรณะฯ) แขวงทางหลวงสระบุรี
115 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (ตุลาคม 2566) 0.00 01/11/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ต.ค.66 (เงินบูรณะ) แขวงทางหลวงสระบุรี
116 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 19/12/2566 - ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
117 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 0.00 18/12/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
118 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.66 0.00 01/12/2566 สรุปประจำเดือน พ.ย.66 แขวงทางหลวงยโสธร
119 สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 0.00 01/11/2566 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
120 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 13/11/2566 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2566 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,873 รายการ