กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์สร้างทางสงขลา ประจำปี 2567
หน่วยงาน ศูนย์สร้างทางสงขลา
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 67029100406
ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงดำเนินการที่ 2 จำนวนรวม 7 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ระหว่าง กม.46+400 - กม.49+000 ระยะทาง 2.600 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบประมาณ 12,420,646.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 06/02/2567 09/02/2567
2 ประกาศราคากลาง 08/02/2567 09/03/2567
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 19/02/2567 28/02/2567
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 06/03/2567 13/03/2567
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ