กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์สร้างทางสงขลา ประจำปี 2567
หน่วยงาน ศูนย์สร้างทางสงขลา
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 67029076432
ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงดำเนินการที่ 3 จำนวนรวม 8 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ระหว่าง กม.12+000 - กม.13+000 ระยะทาง 1.000 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบประมาณ 13,898,789.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 13/02/2567 16/02/2567
2 ประกาศราคากลาง 08/02/2567 09/03/2567
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 19/02/2567 28/02/2567
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 04/03/2567 11/03/2567
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ