กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แบบสอบถาม

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงสัมปทาน พ.ศ..............

คำอธิบาย :

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 10 - 24 พฤษภาคม 2566

  • ข้อที่ 1 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงสัมปทาน พ.ศ..............(โปรดระบุชื่อ - สกุล ในช่องอื่น ๆ)
    คำตอบ เห็นด้วย
    ไม่เห็นด้วย
    อื่นๆ โปรดระบุ / Other please specify below