กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวงทั่วประเทศ

ปริมาณการเดินทางบนทางหลวงทั่วประเทศ

ที่มา : สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง

 ปริมาณการเดินทางบนทางหลวงทั่วประเทศ

 แนวโน้มของปริมาณการเดินทางบนทางหลวงทั่วประเทศ