กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 26/06/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 702 Download
2.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 464 Download
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 426 Download
4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 971 Download
5.การเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 488 Download

'