กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา 7(1) : โครงสร้างและการจัดการองค์กร

มาตรา 7(1) : โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน

- ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง โครงสร้างและการจัดการองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 140 ตอนพิเศษ 19ง ลงวันที่ 26 มกราคม 2566

มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดการองค์กร หน้าที่ 6 - 7

ดาวน์โหล

 

 

 

อัพเดทข้อมูล : 11/01/2567