กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา 7(4) : กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง

 มาตรา 7(4) : กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะจัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติ     

         - พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๓๕

         - พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒

         - พระราชบัญญัติทางหลวง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๙

         - พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

         - พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

  • พระราชกฤษฎีกา

         - พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลป่างิ้ว ตำบลศาลาแดง ตำบลย่านซื่อ ตำบลตลาดกรวด ตาบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง และตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

         - พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลพระบาท และตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

         - พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสำนักท้อน และตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

 

  • กฎกระทรวง  

         - กฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร(ถนนกาญจนาภิเษก) บางปะอิน - บางพลี พ.ศ ๒๕๕๘  ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

         - กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๖๔  ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

         - กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

         - กฎกระทรวงอื่น ๆ

 

  • ข้อกำหนด

        - ข้อกำหนดกรมทางหลวง เรื่อง มาตรฐานและลักษณะที่พักริมทางในเขตทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๖

        - ข้อกำหนดรมทางหลวง เรื่อง มาตรฐานและลักษณะที่พักริมทางในเขตทางหลวงแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

 

  • ระเบียบ

       - ระเบียบกรมทางหลวง ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินในการบริหารและบำรุงรักษาสะพานข้ามแม่น้ำโขง พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

       - ระเบียบกรมทางหลวง ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินในการบริหารและบำรุงรักษาสะพานระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔  ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

 

  • ประกาศ

      - ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘

     - ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ เรื่อง ห้ามยานพาหนะบางชนิดใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ ตอนบางประอิน - นครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

     - ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

     - ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี พ.ศ. ๒๕๖๔  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

     - ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

     - ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การจัดการระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

     - ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ก่อนการเวนคืน กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

 

 

 

 

อัพเดทข้อมูล : 1/02/2567