กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
248866 62027246496

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 72,080.00 14/02/2562 14/02/2562 เพิ่มเติม
248867 62027247334

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 238,631.40 14/02/2562 14/02/2562 เพิ่มเติม
248868 62027255978

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ 49,760.00 13/02/2562 13/02/2562 เพิ่มเติม
248869 62027257589

ซื้อกรวยยางจราจร ขนาด 40x70 ซม. จำนวน 30 อัน จำนวน 1 รายการ 16,200.00 13/02/2562 13/02/2562 เพิ่มเติม
248870 -

ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 1,100.00 14/02/2562 เพิ่มเติม
248871 62027314291

วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 7,630.00 20/02/2562 เพิ่มเติม
248872 62027312933

วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 7,190.00 20/02/2562 เพิ่มเติม
248873 62027314284

งานซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 5,650.00 18/02/2562 18/02/2562 เพิ่มเติม
248874 62027312842

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายกสน 203,240.00 18/02/2562 เพิ่มเติม
248875 62027312048

ซื้อยางแอสฟัลต์ ชนิด CMS-2 และ CR2 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 336,300.00 20/02/2562 20/02/2562 เพิ่มเติม
248876 62027313857

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 ksc มีส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 450 กก./ลบม. จำนวน 6 ลบม. 15,000.00 20/02/2562 เพิ่มเติม
248877 62027307424

ซื้อวัสดุุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16,800.00 14/02/2562 เพิ่มเติม
248878 62027310295

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 55,392.00 20/02/2562 เพิ่มเติม
248879 62027309650

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 41,900.00 20/02/2562 เพิ่มเติม
248880

จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 497,900.00 20/02/2562 เพิ่มเติม
แสดง 248,866 ถึง 248,880 จาก 258,323 รายการ