กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
248881 62017245536

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 81,270.00 20/02/2562 เพิ่มเติม
248882 62027255446

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,000.00 15/02/2562 เพิ่มเติม
248883 62027334337

จ้างเหมาปรับแต่งพื้นที่ปาดเกลี่ยขอบไหล่ทาง 271,350.00 11/02/2562 11/02/2562 11/02/2562 เพิ่มเติม
248884 62027335381

จ้างซ่อมระบบกว้านสลิงพรั้อมเปลี่ยนอะไหล่กระบอกแม่ปั้มเบรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,134.59 13/02/2562 เพิ่มเติม
248885 -

ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15) จำนวน 30 ถุง 4,800.00 10/01/2562 เพิ่มเติม
248886 62027313374

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 245,372.40 20/02/2562 เพิ่มเติม
248887 62027332396

โคลด์มิกซ์ จุ 20 กิโลกรัม 87,500.00 17/01/2562 17/01/2562 เพิ่มเติม
248888 62027321684

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 2,348.00 21/02/2562 21/02/2562 เพิ่มเติม
248889 -

ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6898-10-0 20,100.00 14/02/2562 เพิ่มเติม
248890 62027319671

จ้างเหมาซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน มาบตาพุด - ระยอง ที่ กม.205+307 (สามแยกหนองแฟบ) และที่ กม.205+640 (สามแยก ปตท.) ปริมาณงาน 2 แห่ง 74,000.00 21/02/2562 21/02/2562 เพิ่มเติม
248891 -

จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 21-6576-15-3 1,281.86 14/02/2562 เพิ่มเติม
248892 62027332481

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 85,250.00 17/01/2562 17/01/2562 เพิ่มเติม
248893

งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 990.00 21/02/2562 เพิ่มเติม
248894

งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 1,600.00 21/02/2562 เพิ่มเติม
248895

งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 139,700.00 21/02/2562 เพิ่มเติม
แสดง 248,881 ถึง 248,895 จาก 258,482 รายการ