กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
258271 62047163769

ซื้อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ 99,250.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
258272 62047157109

ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ สีเหลือง หลอด LED ขนาด 300 มม.จำนวน 10 ชุด จำนวน 1รายการ 235,000.00 03/04/2562 03/04/2562 เพิ่มเติม
258273 62047158511

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,970.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
258274 62047165102

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 99,520.00 04/04/2562 04/04/2562 เพิ่มเติม
258275 62047143483

ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน 24,200.00 05/04/2562 เพิ่มเติม
258276 62047161917

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26,960.00 02/04/2562 03/05/2562 เพิ่มเติม
258277 62047165412

จ้างผลิตป้ายไวนิล เพื่อใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จำนวน 6 รายการ 18,251.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
258278 62047161609

ซื้อเสื้กั๊กสะท้อนแสงสีส้ม (รุ่น 8 แถบ) จำนวน 25 ตัว จำนวน 1 รายการ 11,250.00 02/04/2562 03/05/2562 เพิ่มเติม
258279

จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคกท่า - ท่าหิน ที่ กม.33+200 (ด้านขวาทาง), ที่ กม.33+320 (ด้านซ้ายทาง) และ ที่ กม.36+950 (ด้านขวาทาง) 361,000.00 09/04/2562 09/04/2562 เพิ่มเติม
258280 62047163743

ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ 10,890.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
258281 62047155532

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20,440.00 02/04/2562 03/05/2562 เพิ่มเติม
258282

งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 2,800.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
258283

งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 2,800.00 เพิ่มเติม
258284 62047160632

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 13,000.00 03/04/2562 03/04/2562 เพิ่มเติม
258285

งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 92,000.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
แสดง 258,271 ถึง 258,285 จาก 273,816 รายการ