กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 36,535.00 21/02/2567 21/02/2567 เพิ่มเติม
92 67029267109

08006

จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในการปรับซ่อมรถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข 21-6501-15-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,201.53 15/02/2567 15/02/2567 เพิ่มเติม
93 67029400802

08006280002703210507

ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติหน่วยงานพัสดุและสัญญา 36,300.00 21/02/2567 21/02/2567 เพิ่มเติม
94 67029373375

08006280002703210507

แผ่นปลายปิดหัว-ท้าย จำนวน 40 แผ่น 76,000.00 20/02/2567 เพิ่มเติม
95

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 238,900.00 21/02/2567 21/02/2567 เพิ่มเติม
96 67029425796

08006280002703210507

ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 343,200.00 21/02/2567 21/02/2567 เพิ่มเติม
97 67029228954

08006190013703220500

ซื้อวัสดุทรายถม SAND EMBANKMENT ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.103/2532 ปริมาณงาน 1,084 ลบ.ม.(หลวม) ระหว่าง กม.27+200 - กม.30+215 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ 329,536.00 12/02/2567 13/02/2567 13/02/2567 เพิ่มเติม
98 67029373086

08006280002703210507

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18,240.00 20/02/2567 เพิ่มเติม
99 67029419848

08006280002703210507

วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 106,500.00 22/02/2567 เพิ่มเติม
100 67029112270

08006190013003220501

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในงาน NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.2+691.500 ROADWAY WIDTH 11 M.SPAN (1x10.00) =10.00 M. SKEW 15 (RT) ระหว่าง กม.2+400 - กม4+400 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายทางเลี่ยงเมืองลำปาง 496,730.00 06/02/2567 07/02/2567 07/02/2567 เพิ่มเติม
101 67029339792

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18,600.00 19/02/2567 เพิ่มเติม
102

-

ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 56,840.00 14/02/2567 เพิ่มเติม
103 67029209082

08006190013703220500

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างงาน R.C U-DITCH TYPE A โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก-ดงมะดะ ระหว่าง กม.27+200-กม.30+215 4,140,150.00 13/02/2567 13/02/2567 19/02/2567 เพิ่มเติม
104 67029174093

จ้างเอกชนซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ต้น และหนักนำทาง จำนวน 4 ต้น ทล 401 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ที่ กม.175+800 (ร่องกลาง) จำนวน 1 แห่ง 48,700.00 09/02/2567 เพิ่มเติม
105 67029173330

08006280001702000000

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลข 4120-001-07582-59 , 4120-001-09259-60 สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม 12,200.00 22/02/2567 เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 258,323 รายการ